Hengelo sluit 2016 af met een positief resultaat van 6 miljoen euro

0
378
De gemeente sluit 2016 af met een positief saldo van ruim 6 miljoen euro.

HENGELO – Het college kijkt met tevredenheid terug op 2016. ”We hebben al onze voorgenomen plannen kunnen realiseren, waarbij we op diverse fronten hebben geïnvesteerd in onze stad”, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Financiën. 

Financieel gezien sluit de gemeente het jaar af met een positief resultaat van ruim 6 miljoen euro. Dit is verwerkt in het jaarverslag en de jaarrekening 2016, waarmee het college op 6 juni heeft ingestemd.

Het college legt het jaarverslag en de jaarrekening ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Daarbij stelt het college van B en W voor 51.000 euro voor het vervangen van speelplekken over te hevelen naar 2017. Verder stelt het college de raad voor 475.000 euro toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘Ruimtelijke kwaliteit binnenstad’ en 5,6 miljoen euro aan de algemene reserve.

Mariska ten Heuw: ”Bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021 komen we met een voorstel hoe hier mee om te gaan. Daarbij houden we rekening met de ambitie voor onze stad en de wensen voor nieuw beleid die de afgelopen periode naar voren zijn gebracht.”

Intensief jaar

”2016 stond in het teken van een aantal forse uitdagingen. Meest in het oog springend zijn de ontwikkelingen in het sociale domein. Over het algemeen zijn we tevreden over de manier waarop we de Jeugdhulp, Wmo en de Participatiewet hebben kunnen uitvoeren voor onze inwoners. Wel hebben we wel fors meer geld uitgegeven dan dat we daarvoor van het Rijk hebben ontvangen. Voor de Jeugdzorg zien we een tekort van 3,8 miljoen euro. En ook bij de Wmo komen we uit op een tekort. Dit kunnen we volledig opvangen uit de speciale reserve ‘Sociaal Domein’. Binnenkort neemt de raad een besluit over het plan van aanpak, waarin we maatregelen voorstellen om er in de toekomst voor te zorgen dat we enerzijds onze inwoners de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben en waarbij we anderzijds binnen het budget blijven dat we hiervoor van het Rijk ontvangen”, aldus wethouder Ten Heuw.

”Daarnaast hebben we in 2016 met onze binnenstadspartners verder gewerkt aan een vitale en toekomstbestendige binnenstad. Zo is het eerste deel van de Enschedesestraat grondig verbeterd en hebben we met ‘Winterworld’ een mooi evenement naar onze binnenstad weten te halen. Ook op andere plekken in de stad hebben we fors geïnvesteerd. De Westtangent is opgeleverd, de toegang tot het High Tech Systems Park vanaf de Haaksbergerstraat is verbeterd en we hebben de Deurningerstraat heringericht. Verder zien we in 2016 een opgaande lijn in de verkoop van onze kavels. Al met al een intensief jaar.”

Positief resultaat

Het positieve jaarresultaat van ruim 6 miljoen euro is grotendeels te verklaren door de definitieve afrekening van Het Besluit Woninggebonden Subsidies. Dit is een subsidieregeling uit 1995 van het Rijk voor betaalbare nieuwbouw met langdurige subsidietoezeggingen. De regeling zelf is in 2000 beëindigd. Maar de subsidierechten van deelnemende woningbouwcorporaties en particulieren liepen door tot en met 2016. De gemeente heeft de laatste subsidieverplichtingen in 2016 betaald en de balans opgemaakt. Van de ontvangen rijksgelden resteert na afhandeling 4,6 miljoen euro. Daarnaast zijn er meevallers bij de bijstandsverlening (+346.000 euro), onder andere doordat er minder bijstand verstrekt is. Door de zachte winter is er minder zout gestrooid dan verwacht (+ 71.000 euro) en is er rentevoordeel van circa 0,5 miljoen euro.

Sponsor